Đóng

1 / 07 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM 2019

BB 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB2

 

BB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB4 BB5 BB6

Quan hệ cổ đông Liên quan